украсен

гл. - накичен, накитен, нагизден, кокетен, напет, разхубавен, декориран, гарниран

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • благоодеждний —   украсен с изящна одежда …   Църковнославянски речник

  • дом — (лат. domus) 1. столна црква, катедрала, седиште на бискуп 2. главна црква во град, особено црква чиј покрив е украсен со кубиња 3. во поширока смисла: секој покрив украсен со кубиња и секоја градба со таков покрив …   Macedonian dictionary

  • адулар — (по Адула, масив на Алпи) мин украсен минерал, вид ортоклас …   Macedonian dictionary

  • бурма — (тур. burma) 1. едноставен прстен без украсен камен, обично венчален 2. навртка, шраф …   Macedonian dictionary

  • гесимс — (гер. Gesims) арх. истакнат украсен дел на фасадата на градба под покривот, над врата итн., перваз, симс …   Macedonian dictionary

  • глиф — (грч. glypho реже, длаби) арх. вдлабната, издлабена линија, украсен жлеб (во ѕид, на столб и др.) …   Macedonian dictionary

  • декоративен — (лат. decorativus) 1. што краси, што служи за украсување, украсен 2. што има природа на украс 3. арх. што служи само за украс 4. слик. што се стреми само кон надворешен ефект на боите, без задлабочување во формата и значењето …   Macedonian dictionary

  • зоофор — (грч. zoon, phoros носач) арх. столб или свод украсен со релјефен фриз со лик на животно …   Macedonian dictionary

  • иконостас — (грч. eikon, istemi стави/става) 1. во православните цркви: ѕид украсен со икони што го дели олтарот од другиот дел на црквата 2. владбнатина во ѕид, полица или постамент каде што се држат икони во православните куќи, домашен олтар …   Macedonian dictionary

  • клаузура — (лат. clausura) 1. писмен испит под непосреден надзор на членови на испитна комисија (во затворена соба) 2. а) дел од католички манастир во кој не смеат да влегуваат световни луѓе од другиот пол; 6) време што калуѓерите во манастир задолжително… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.